All photographs copyright (2003-2013) by Kris H. Light

Poppy Prickly White

Sopchoppy, FL Hwy. 68
May 18, 2010
Poppy Prickly White Sopchoppy, FL Hwy. 68 May 18, 2010

Adsense