All photographs copyright (2003-2013) by Kris H. Light

<b>Major Datana Moth</b>
<em>Datana major </em>
#7905   
Oak Ridge, TN (Anderson Co.)
7-13-11
Major Datana Moth Datana major #7905 Oak Ridge, TN (Anderson Co.) 7-13-11

Adsense